वर्ग K-Scooter को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरेका मध्ये मिति २०८१।०२।२३ गते बुधबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८१ जेठ २० (2024-06-02)

वर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरी मिति २०८१।०२।२१ गते सोमबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८१ जेठ २० (2024-06-02)

मिति २०८१।२।१३ देखि २०८१।२।१६ गतेसम्म वर्ग थप/ नयाँ दर्ता बर्ग B-Car, Jeep, Van का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८१।२।२२ गते मंगलबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८१ जेठ १८ (2024-05-31)

मिति २०८१।२।१३ देखि २०८१।२।१६ गतेसम्म वर्ग थप/ नयाँ दर्ता बर्ग B-Car, Jeep, Van का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८१।२।२१ गते सोमबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८१ जेठ १८ (2024-05-31)

मिति २०८१।२।१३ देखि २०८१।२।१६ गतेसम्म वर्ग थप/ नयाँ दर्ता बर्ग B-Car, Jeep, Van का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८१।२।२० गते आइतबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८१ जेठ १८ (2024-05-31)

मिति २०८१।२।१३ देखि २०८१।२।१६ गतेसम्म वर्ग थप/ नयाँ दर्ता बर्ग A-Motorcycle का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८१।२।२२ गते मंगलबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८१ जेठ १८ (2024-05-31)

मिति २०८१।२।१३ देखि २०८१।२।१६ गतेसम्म वर्ग थप/ नयाँ दर्ता बर्ग A-Motorcycle का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८१।२।२१ गते सोमबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८१ जेठ १८ (2024-05-31)

मिति २०८१।२।१३ देखि २०८१।२।१६ गतेसम्म वर्ग थप/ नयाँ दर्ता बर्ग K-Scooter का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८१।२।२५ गते शुक्रबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८१ जेठ १८ (2024-05-31)

मिति २०८१।२।१३ देखि २०८१।२।१६ गतेसम्म वर्ग थप/ नयाँ दर्ता बर्ग K-Scooter का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८१।२।२० गते आइतबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८१ जेठ १८ (2024-05-31)

वर्ग B-Car, Jeep, Van का लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरी मिति २०८१।०२।१८ गते शुक्रबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८१ जेठ १७ (2024-05-30)

वर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरी मिति २०८१।०२।१७ गते बुधबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८१ जेठ १६ (2024-05-29)

मेशीनरी औजारहरु (वर्ग H1, H2, I1, I2, I3, J1, J2, J3, J4, J5) का लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरी मिति २०८१।०२।२० गते आइतबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८१ जेठ १६ (2024-05-29)

वर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरी मिति २०८१।०२।१५ गते मंगलबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८१ जेठ १४ (2024-05-27)

सार्वजनिक बिदामा परीक्षा सञ्चालन तथा बायोमेट्रिकको सम्पर्क मिति (Visit Date) सम्बन्धी सूचना।
- २०८१ जेठ १४ (2024-05-27)

वर्ग B-Car, Jeep, Van को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरेका मध्ये मिति २०८१।०२।१८ गते शुक्रबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८१ जेठ १४ (2024-05-27)