मिति २०८०।०४।२१ गतेदेखि मिति २०८०।०४।२४ गतेसम्म थप वर्ग B-Car/Jeep/Van का लागि राजश्व बुझाएका मध्ये मिति २०८०।०४।२९ गते सोमबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० साउन २६ (2023-08-11)

मिति २०८०।०४।२१ गतेदेखि मिति २०८०।०४।२४ गतेसम्म थप वर्ग B-Car/Jeep/Van का लागि राजश्व बुझाएका मध्ये मिति २०८०।०४।२८ गते आइतबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० साउन २६ (2023-08-11)

मिति २०८०।०४।२१ गतेदेखि मिति २०८०।०४।२४ गतेसम्म वर्ग थप/ नयाँ दर्ता बर्ग A-Motorcycle का लागि राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८०।०४।३० गते मंगलबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० साउन २६ (2023-08-11)

मिति २०८०।०४।२१ गतेदेखि मिति २०८०।०४।२४ गतेसम्म वर्ग थप/ नयाँ दर्ता बर्ग A-Motorcycle का लागि राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८०।०४।२९ गते सोमबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० साउन २६ (2023-08-11)

मिति २०८०।०४।२१ गतेदेखि मिति २०८०।०४।२४ गतेसम्म वर्ग थप/ नयाँ दर्ता बर्ग K-Scooter का लागि राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८०।०५।०१ गते शुक्रबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० साउन २६ (2023-08-11)

मिति २०८०।०४।२१ गतेदेखि मिति २०८०।०४।२४ गतेसम्म वर्ग थप/ नयाँ दर्ता बर्ग K-Scooter का लागि राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८०।०४।२८ गते आइतबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० साउन २६ (2023-08-11)

सेवा अवरुद्ध/ सेवा प्रवाह सम्बन्धमा।
- २०८० साउन २५ (2023-08-10)

मिति २०८०।०४।२१ गते आइतबार देखि मिति २०८०।०४।२४ गते बुधबारसम्म बर्ग B-Car/ Jeep/ Van का लागि दर्ता भै राजश्व वुझाई मिति २०८०।०४।२६ गते शुक्रबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८० साउन २५ (2023-08-10)

मिति २०८०।०४।२४ गते बुधबार बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भै राजश्व वुझाई मिति २०८०।०४।२५ गते बिहिबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० साउन २४ (2023-08-09)

मिति २०८०।०४।२३ गते मंगलबार बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भै राजश्व वुझाई मिति २०८०।०४।२४ गते बुधबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८० साउन २३ (2023-08-08)

मिति २०८०।०४।२२ गते सोमबार बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भै राजश्व वुझाई मिति २०८०।०४।२३ गते मंगलबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८० साउन २२ (2023-08-07)

मिति २०८०।०४।१८ गते बिहीबार र २०८०।०४।१९ गते शुक्रबार वर्ग B-Car/Jeep/Van को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरेका मध्ये मिति २०८०।०४।२५ गते बिहीबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० साउन २२ (2023-08-07)

मिति २०८०।०४।१८ गते बिहीबार र २०८०।०४।१९ गते शुक्रबार वर्ग B-Car/Jeep/Van को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरेका मध्ये मिति २०८०।०४।२४ गते बुधबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० साउन २२ (2023-08-07)

मिति २०८०।०४।१८ गते बिहीबार र २०८०।०४।१९ गते शुक्रबार वर्ग A-Motorcycle को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरी मिति २०८०।०४।२५ गते बिहीबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० साउन २२ (2023-08-07)

मिति २०८०।०४।१८ गते बिहीबार र २०८०।०४।१९ गते शुक्रबार वर्ग K-Scooter को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरी मिति २०८०।०४।२४ गते बुधबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० साउन २२ (2023-08-07)