पुन: प्रयोगात्मक परीक्षा (retrial) को दर्ता तथा राजश्व लिने सम्बन्धी सूचना
- २०७८ फाल्गुण ९ (2022-02-21)

मिति २०७८।११।०८ देखि लागु हुने नियमित कार्यतालिका
- २०७८ फाल्गुण ९ (2022-02-21)

दैनिक लिखित परिक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना
- २०७८ फाल्गुण ६ (2022-02-18)

मिति २०७८/११/०९ गते संचानल हुने बर्ग B जीप, कार, डेलिभरी भ्यान को प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ फाल्गुण ६ (2022-02-18)

मिति २०७८/११/०८ गते संचानल हुने बर्ग K स्कुटर,मोपेड को प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ फाल्गुण ६ (2022-02-18)

मिति २०७८/११/०८ गते संचानल हुने बर्ग A मोटरसाइकल को प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ फाल्गुण ६ (2022-02-18)

मिति २०७८/११/०८ गते संचानल हुने बर्ग B जीप, कार, डेलिभरी भ्यान को प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ फाल्गुण ६ (2022-02-18)

प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली प्रकाशित गरिएको सूचना ।
- २०७८ फाल्गुण ६ (2022-02-18)

लिखित परीक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना ।
- २०७८ फाल्गुण ५ (2022-02-17)

मिति २०७८।११।०६ गते संचालन हुने बर्ग B को लिखित परीक्षामा सहभागि हुनु हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ फाल्गुण ५ (2022-02-17)

मिति २०७८।११।०६ गते संचालन हुने बर्ग A र K का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ फाल्गुण ५ (2022-02-17)

मिति २०७८।११।०४ गते सार्वजनिक विदा परेकोले ट्रायल तथा दर्ता मिति (office visit date) सारिएको सूचना
- २०७८ फाल्गुण ४ (2022-02-16)

नयाँ निर्देशिका बमोजिम बर्ग B को लिखित परीक्षामा सोधिने प्रश्न तथा उत्तरको नमुना
- २०७८ फाल्गुण ३ (2022-02-15)

नयाँ निर्देशिका बमोजिम बर्ग A र K को लिखित परीक्षामा सोधिने प्रश्न तथा उत्तरको नमुना
- २०७८ फाल्गुण ३ (2022-02-15)

नयाँ निर्देशिका बमोजिम बर्ग A, K र B को लिखित परीक्षामा सोधिने प्रश्नोत्तर नमूना तथा संग्रह सम्बन्धी सूचना ।
- २०७८ फाल्गुण ३ (2022-02-15)