मिति २०७८।१०।१० गते Trial हुने बर्ग A-Motorcycle का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ माघ ६ (2022-01-20)

मिति २०७८।१०।०९ गते Trial हुने बर्ग K-Scooter का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ माघ ६ (2022-01-20)

मिति २०७८।१०।०७ गते शुक्रबार लिखित परीक्षा हुने बर्ग A र K का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ माघ ५ (2022-01-19)

मिति २०७८।१०।०७ गते शुक्रबार लिखित परीक्षा हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ माघ ५ (2022-01-19)

मिति २०७८।१०।०६ गते retrial हुने बर्ग A-motorcycle का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ माघ ५ (2022-01-19)

मिति २०७८।१०।०६ गते trial हुने बर्ग B-car, jeep, van का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ माघ ५ (2022-01-19)

मिति २०७८।०९।३० मा सञ्चालित वर्ग A& K को लिखित परीक्षामा सहभागी परीक्षार्थीहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा
- २०७८ माघ ५ (2022-01-19)

मिति २०७८।०९।३० मा सञ्चालित वर्ग B को लिखित परीक्षामा सहभागी परीक्षार्थीहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा
- २०७८ माघ ५ (2022-01-19)

मिति २०७८।१०।०४ गते मंगलबार retrial हुने बर्ग K का परीक्षार्थीहरु
- २०७८ माघ ३ (2022-01-17)

मिति २०७८।१०।०५ गते बुधबार retrial हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरु
- २०७८ माघ ३ (2022-01-17)

मिति २०७८।१०।०४ गते मंगलबार retrial हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरु
- २०७८ माघ ३ (2022-01-17)

मिति २०७८।१०।०६ गते trial हुने बर्ग H2-Road Roller को प्रयोगात्मक परीक्षा (Trial exam) मा सहभागी हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ पुस ३० (2022-01-14)

मिति २०७८।१०।०५ गते trial हुने बर्ग I3-Loader को प्रयोगात्मक परीक्षा (Trial exam) मा सहभागी हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ पुस ३० (2022-01-14)

मिति २०७८।१०।०५ र ०६ गते हुने बर्ग H2-Road Roller र बर्ग I3-Loader को प्रयोगात्मक परीक्षा (Trial exam) सम्बन्धी सूचना
- २०७८ पुस ३० (2022-01-14)

मिति २०७८।१०।०३ गते सोमबार Trial (प्रयोगात्मक परीक्षा) हुने बर्ग A-motorcycle (नयाँ र बर्ग थप समेत) का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ पुस २९ (2022-01-13)