मिति २०७८।०९।१४ गते बुधबार retrial हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरु
- २०७८ पुस १३ (2021-12-28)

मिति २०७८।०९।१३ गते मंगलबार retrial हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरु
- २०७८ पुस १२ (2021-12-27)

मिति २०७८।०९।१३ गते मंगलबार retrial हुने बर्ग K का परीक्षार्थीहरु
- २०७८ पुस १२ (2021-12-27)

मिति २०७८।०९।१३, १४ र १६ गते हुने बर्ग A, K र B का परीक्षार्थीहरुको trial/retrial सम्बन्धी सूचना ।
- २०७८ पुस १२ (2021-12-27)

मिति २०७८।०९।१८ गते trial exam (प्रयोगात्मक परीक्षा) हुने बर्ग G का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ पुस १० (2021-12-25)

मिति २०७८।०९।१७ गते trial exam (प्रयोगात्मक परीक्षा) हुने बर्ग G का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ पुस १० (2021-12-25)

मिति २०७८।०९।१९ गते trial exam (प्रयोगात्मक परीक्षा) हुने बर्ग F का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ पुस १० (2021-12-25)

मिति २०७८।०९।१७ गते trial exam (प्रयोगात्मक परीक्षा हुने बर्ग F का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ पुस १० (2021-12-25)

मिति २०७८।०९।१७, १८ र १९ गते हुने बर्ग F र G को प्रयोगात्मक परीक्षा (Trial exam) सम्बन्धी सूचना ।
- २०७८ पुस १० (2021-12-25)

मिति २०७८।०९।१२ गते सोमबार Trial हुने बर्ग A मोटरसाइकल का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ पुस ९ (2021-12-24)

मिति २०७८।०९।११ गते आइतबार Trial हुने बर्ग K स्कुटर, माोपेड का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ पुस ९ (2021-12-24)

मिति २०७८।०९।११ गते आइतबार Trial हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ पुस ९ (2021-12-24)

मिति २०७८।०९।०९ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ पुस ८ (2021-12-23)

मिति २०७८।०९।०९ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A र K का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ पुस ८ (2021-12-23)

मिति २०७८।०९।०१ को लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण हुने तथा बर्ग थप बर्ग H1,H2, I1, I2 र I3 का मिति २०७८।०८।२९ सम्म दर्ता भइ /राजश्व बुझाइ कार्यालयसँगको समन्वयमा प्रयोगात्मक परीक्षाको मिति तय गरीने परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ पुस ७ (2021-12-22)