मिति २०७८।०९।१४ गते बुधबार trial हुने बर्ग J2 का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ पुस ७ (2021-12-22)

मिति २०७८।०९।१० गते trial हुने बर्ग E का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ पुस ७ (2021-12-22)

मिति २०७८।०९।१० गते trial हुने बर्ग D का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ पुस ७ (2021-12-22)

मिति २०७८।०९।१० गते trial हुने बर्ग J1 का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ पुस ७ (2021-12-22)

मिति २०७८।०९।०८ गते प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ पुस ७ (2021-12-22)

मिति २०७८।०९।०८ गते retrial हुने बर्ग A का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ पुस ७ (2021-12-22)

मिति २०७८।०९।०१ र ०२ गते भएको विभिन्न बर्गको लिखित परीक्षाको नतिजा तथा नयाँ र बर्ग थप बर्ग (A, K,B, D,E,H,I,J) का परीक्षार्थीहरुको ट्रायल एवं retrial सम्बन्धी सूचना
- २०७८ पुस ७ (2021-12-22)

मिति २०७८।०९।०६ गते retrial हुने बर्ग K का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ पुस ५ (2021-12-20)

मिति २०७८।०९।०७ गते retrial हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली (परीक्षार्थी संख्या धेरै भएकोले retrial ६ र ७ गते हुने )
- २०७८ पुस ५ (2021-12-20)

मिति २०७८।०९।०६ गते retrial हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली (परीक्षार्थी संख्या धेरै भएकोले retrial ६ र ७ गते हुने )
- २०७८ पुस ५ (2021-12-20)

मिति २०७८।०९।०५ गते सोमबार Trial हुने बर्ग A का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ पुस २ (2021-12-17)

मिति २०७८।०९।०४ गते आइतबार Trial हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ पुस २ (2021-12-17)

मिति २०७८।०९।०४ गते आइतबार Trial हुने बर्ग K का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ पुस २ (2021-12-17)

मिति २०७८।०९।०१ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग H, I, J का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ मङ्सिर ३० (2021-12-16)

मिति २०७८।०९।०१ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग H, I, J का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ मङ्सिर २९ (2021-12-15)