मिति २०७८।११।०६ गते सञ्चालित लिखित परीक्षाको मिति २०७८।११।०९ गते प्रकाशित नतिजामा उत्तीर्ण भै मिति २०७८।११।१४ गते trial हुने बर्ग A-motorcycle का परीक्षार्थीहरु
- २०७८ फाल्गुण ९ (2022-02-21)

मिति २०७८।११।०५ र ०६ गते राजश्व बुझाइ मिति २०७८।११।१३ गते शुक्रबार retrial हुने बर्ग A का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ फाल्गुण ९ (2022-02-21)

मिति २०७८।११।०५ र ०६ गते राजश्व बुझाइ मिति २०७८।११।१२ गते बिहीबार retrial हुने बर्ग A का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ फाल्गुण ९ (2022-02-21)

मिति २०७८।११।०५ र ०६ गते राजश्व बुझाइ मिति २०७८।११।१२ गते बिहीबार retrial हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ फाल्गुण ९ (2022-02-21)

मिति २०७८।११।०५ र ०६ गते राजश्व बुझाइ मिति २०७८।११।११ गते बुधबार retrial हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ फाल्गुण ९ (2022-02-21)

मिति २०७८।११।०५ र ०६ गते राजश्व बुझाइ मिति २०७८।११।१० गते मंगलबार retrial हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ फाल्गुण ९ (2022-02-21)

मिति २०७८।११।०५ र ०६ गते राजश्व बुझाइ मिति २०७८।११।१० गते मंगलबार retrial हुने बर्ग K का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ फाल्गुण ९ (2022-02-21)

मिति २०७८।११।०६ गते सञ्चालित परीक्षाको नतिजा, प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) तथा मिति २०७८।११।०५ र ०६गते राजश्व बुझाउने परीक्षार्थीहरुको पुन: प्रयोगात्मक परीक्षा (retrial) सम्बन्धी सूचना
- २०७८ फाल्गुण ९ (2022-02-21)

पुन: प्रयोगात्मक परीक्षा (retrial) को दर्ता तथा राजश्व लिने सम्बन्धी सूचना
- २०७८ फाल्गुण ९ (2022-02-21)

मिति २०७८।११।०८ देखि लागु हुने नियमित कार्यतालिका
- २०७८ फाल्गुण ९ (2022-02-21)

दैनिक लिखित परिक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना
- २०७८ फाल्गुण ६ (2022-02-18)

मिति २०७८/११/०९ गते संचानल हुने बर्ग B जीप, कार, डेलिभरी भ्यान को प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ फाल्गुण ६ (2022-02-18)

मिति २०७८/११/०८ गते संचानल हुने बर्ग K स्कुटर,मोपेड को प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ फाल्गुण ६ (2022-02-18)

मिति २०७८/११/०८ गते संचानल हुने बर्ग A मोटरसाइकल को प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ फाल्गुण ६ (2022-02-18)

मिति २०७८/११/०८ गते संचानल हुने बर्ग B जीप, कार, डेलिभरी भ्यान को प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ फाल्गुण ६ (2022-02-18)