प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली प्रकाशित गरिएको सूचना ।
- २०७८ फाल्गुण ६ (2022-02-18)

लिखित परीक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना ।
- २०७८ फाल्गुण ५ (2022-02-17)

मिति २०७८।११।०६ गते संचालन हुने बर्ग B को लिखित परीक्षामा सहभागि हुनु हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ फाल्गुण ५ (2022-02-17)

मिति २०७८।११।०६ गते संचालन हुने बर्ग A र K का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ फाल्गुण ५ (2022-02-17)

मिति २०७८।११।०४ गते सार्वजनिक विदा परेकोले ट्रायल तथा दर्ता मिति (office visit date) सारिएको सूचना
- २०७८ फाल्गुण ४ (2022-02-16)

नयाँ निर्देशिका बमोजिम बर्ग B को लिखित परीक्षामा सोधिने प्रश्न तथा उत्तरको नमुना
- २०७८ फाल्गुण ३ (2022-02-15)

नयाँ निर्देशिका बमोजिम बर्ग A र K को लिखित परीक्षामा सोधिने प्रश्न तथा उत्तरको नमुना
- २०७८ फाल्गुण ३ (2022-02-15)

नयाँ निर्देशिका बमोजिम बर्ग A, K र B को लिखित परीक्षामा सोधिने प्रश्नोत्तर नमूना तथा संग्रह सम्बन्धी सूचना ।
- २०७८ फाल्गुण ३ (2022-02-15)

नयाँ निर्देशिका बमोजिम बर्ग A, K र B को लिखित परीक्षामा सोधिने प्रश्नोत्तर नमूना तथा प्रश्नोत्तर संग्रह सम्बन्धी सूचना
- २०७८ फाल्गुण ३ (2022-02-15)

बर्ग A, K र B को लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको नयाँ निर्देशिका लागु सम्बन्धी सूचना
- २०७८ फाल्गुण २ (2022-02-14)

मिति २०७८।११।०४ गते retrial हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ माघ २४ (2022-02-07)

मिति २०७८।११।०३ गते retrial हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ माघ २४ (2022-02-07)

मिति २०७८।११।०५ गते बिहीबार retrial हुने बर्ग A-motorcycle का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ माघ २४ (2022-02-07)

मिति २०७८।११।०३ गते मंगलबार retrial हुने बर्ग K-scooter का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ माघ २४ (2022-02-07)

मिति २०७८।११।०२ गते सोमबार ट्रायल हुने बर्ग A-motorcycle का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ माघ २४ (2022-02-07)