मिति २०८०।०६।०८ गतेदेखि मिति २०८०।०६।१२ गतेसम्म भएको बर्ग A-Motorcycle, K- Scooter र B-Car, Jeep, Van को लिखित परीक्षाको नतिजा।
- २०८० असोज १२ (2023-09-29)

मिति २०८०।०६।०१ गतेदेखि मिति २०८०।०६।०५ गतेसम्म भएको बर्ग A-Motorcycle, K- Scooter र B-Car, Jeep, Van को लिखित परीक्षाको नतिजा।
- २०८० असोज ५ (2023-09-22)

मिति २०८०।०५।२९ भएको बर्ग B-Car, Jeep, Van को लिखित परीक्षाको नतिजा।
- २०८० भदौ २९ (2023-09-15)

मिति २०८०।०५।२५ गतेदेखि मिति २०८०।०५।२८ गतेसम्म भएको बर्ग A-Motorcycle र K- Scooter को लिखित परीक्षाको नतिजा।
- २०८० भदौ २८ (2023-09-14)

मिति २०८०।०५।१८ गतेदेखि मिति २०८०।०५।२२ गतेसम्म भएको बर्ग A-Motorcycle, K- Scooter र B-Car, Jeep, Van को लिखित परीक्षाको नतिजा।
- २०८० भदौ २२ (2023-09-08)

मिति २०८०।०५।११ गतेदेखि मिति २०८०।०५।१५ गतेसम्म भएको बर्ग A-Motorcycle, K- Scooter र B-Car, Jeep, Van को लिखित परीक्षाको नतिजा।
- २०८० भदौ १५ (2023-09-01)

मिति २०८०।०५।०४ गतेदेखि मिति २०८०।०५।०७ गतेसम्म भएको बर्ग A-Motorcycle र K- Scooter को लिखित परीक्षाको नतिजा।
- २०८० भदौ ८ (2023-08-25)

मिति २०८०।०५।०८ गते भएको बर्ग B-Car/Jeep/Van को लिखित परीक्षाको नतिजा।
- २०८० भदौ ८ (2023-08-25)

मिति २०८०।०५।०१ गते भएको बर्ग B-Car/Jeep/Van को लिखित परीक्षाको नतिजा।
- २०८० साउन ३३ (2023-08-18)

मिति २०८०।०४।२९ गतेदेखि मिति २०८०।०४।३२ गतेसम्म भएको बर्ग A-Motorcycle र K- Scooter को लिखित परीक्षाको नतिजा।
- २०८० साउन ३३ (2023-08-18)

मिति २०८०।०४।२६ गते भएको बर्ग B-Car/Jeep/Van को लिखित परीक्षाको नतिजा।
- २०८० साउन २६ (2023-08-11)

मिति २०८०।०४।२२ गतेदेखि मिति २०८०।०४।२५ गतेसम्म भएको बर्ग A-Motorcycle र K- Scooter को लिखित परीक्षाको नतिजा।
- २०८० साउन २६ (2023-08-11)

मिति २०८०।०४।२१ गते आइतबार भएको नयाँ वर्ग - J1,J2,J3,J4,J5,H,H1,H2,I,I1,I2,I3 लगायतका मेशिनरी वर्गको लिखित परीक्षाको नतिजा।
- २०८० साउन २६ (2023-08-11)

मिति २०८०।०४।१९ गते भएको बर्ग B-Car/Jeep/Van को लिखित परीक्षाको नतिजा।
- २०८० साउन १९ (2023-08-04)

मिति २०८०।०४।१५ गतेदेखि मिति २०८०।०४।१८ गतेसम्म भएको बर्ग A-Motorcycle र K- Scooter को लिखित परीक्षाको नतिजा।
- २०८० साउन १९ (2023-08-04)