मिति २०७९।०५।१७ गते भएको वर्ग HIJ [(H1-Dozer, H2- Road roller), (I1-Crane, I2-Fire Brigade, I3-Loader) र (J1-Exacavator, J2-Backhoe Loader, J3-Grader)] को लिखित परीक्षाको नतिजा ।
- २०७९ भदौ १८ (2022-09-03)

मिति २०७९।०५।१७ गते भएको वर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van को लिखित परीक्षाको नतिजा ।
- २०७९ भदौ १७ (2022-09-02)

मिति २०७९।०५।१६ गते भएको बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter को लिखित परीक्षाको नतिजा ।
- २०७९ भदौ १७ (2022-09-02)

मिति २०७९।०५।१५ गते भएको बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter को लिखित परीक्षाको नतिजा ।
- २०७९ भदौ १७ (2022-09-02)

मिति २०७९।०५।१४ गते भएको बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter को लिखित परीक्षाको नतिजा ।
- २०७९ भदौ १७ (2022-09-02)

मिति २०७९।०५।१३ गते भएको बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter को लिखित परीक्षाको नतिजा ।
- २०७९ भदौ १७ (2022-09-02)

मिति २०७९।०५।१० गते भएको वर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van को लिखित परीक्षाको नतिजा ।
- २०७९ भदौ १० (2022-08-26)

मिति २०७९।०५।०९ गते भएको बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter को लिखित परीक्षाको नतिजा ।
- २०७९ भदौ १० (2022-08-26)

मिति २०७९।०५।०८ गते भएको बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter को लिखित परीक्षाको नतिजा ।
- २०७९ भदौ १० (2022-08-26)

मिति २०७९।०५।०८ गते भएको बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter को लिखित परीक्षाको नतिजा ।
- २०७९ भदौ १० (2022-08-26)

मिति २०७९।०५।०७ गते भएको बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter को लिखित परीक्षाको नतिजा ।
- २०७९ भदौ १० (2022-08-26)

मिति २०७९।०५।०६ गते भएको बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter को लिखित परीक्षाको नतिजा ।
- २०७९ भदौ १० (2022-08-26)

मिति २०७९।०५।०२ गते भएको वर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van को लिखित परीक्षाको नतिजा ।
- २०७९ भदौ २ (2022-08-18)

मिति २०७९।०५।०१ गते भएको बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter को लिखित परीक्षाको नतिजा ।
- २०७९ भदौ २ (2022-08-18)

मिति २०७९।०४।३१ गते भएको बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter को लिखित परीक्षाको नतिजा ।
- २०७९ भदौ २ (2022-08-18)