मिति २०७९।०४।२५ गते भएको बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter को लिखित परीक्षाको नतिजा ।
- २०७९ साउन २६ (2022-08-11)

मिति २०७९।०४।२४ गते भएको बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter को लिखित परीक्षाको नतिजा ।
- २०७९ साउन २६ (2022-08-11)

मिति २०७९।०४।१७ गते भएको बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter को लिखित परीक्षाको नतिजा ।
- २०७९ साउन २० (2022-08-05)

मिति २०७९।०४।२० गते भएको वर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van को लिखित परीक्षाको नतिजा ।
- २०७९ साउन २० (2022-08-05)

मिति २०७९।०४।१९ गते भएको बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter को लिखित परीक्षाको नतिजा ।
- २०७९ साउन २० (2022-08-05)

मिति २०७९।०४।१८ गते भएको बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter को लिखित परीक्षाको नतिजा ।
- २०७९ साउन २० (2022-08-05)

मिति २०७९।०४।१७ गते भएको बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter को लिखित परीक्षाको नतिजा ।
- २०७९ साउन २० (2022-08-05)

मिति 2079/04/16 गते सञ्चालन हुने बर्ग A को परीक्षार्थीहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।
- २०७९ साउन १३ (2022-07-29)

मिति 2079/04/15 गते सञ्चालन हुने बर्ग B को परीक्षार्थीहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।
- २०७९ साउन १३ (2022-07-29)

मिति 2079/04/15 गते सञ्चालन हुने बर्ग K को परीक्षार्थीहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।
- २०७९ साउन १३ (2022-07-29)

मिति 2079.04.04.13 गते भएको वर्ग B को लिखित नतिजा प्रकाशन गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।
- २०७९ साउन १३ (2022-07-29)

मिति 2079.04.04.10 र .04.11 र 04.12 गते भएको वर्ग A/K लिखित नतिजा प्रकाशन गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।
- २०७९ साउन १३ (2022-07-29)

मिति २०७९।०४।०६ गते भएको वर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van को लिखित परीक्षाको नतिजा ।
- २०७९ साउन ६ (2022-07-22)

मिति २०७९।०४।०५ गते भएको बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter को लिखित परीक्षाको नतिजा ।
- २०७९ साउन ६ (2022-07-22)

मिति २०७९।०४।०४ गते भएको बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter को लिखित परीक्षाको नतिजा ।
- २०७९ साउन ६ (2022-07-22)