मिति २०७९।०२।२० गते भएको category A & K को लिखित परीक्षाको नतिजा ।
- २०७९ जेठ २३ (2022-06-06)

मिति २०७९।०२।१७ गते भएको category A & K को लिखित परीक्षाको नतिजा ।
- २०७९ जेठ २३ (2022-06-06)

मिति २०७९।०२।१३ गते भएको category A & K को लिखित परीक्षाको नतिजा ।
- २०७९ जेठ १८ (2022-06-01)

मिति २०७९।०२।१३ गते भएको category B-Car, Jeep, Delivery Van को लिखित परीक्षाको नतिजा ।
- २०७९ जेठ १७ (2022-05-31)

मिति २०७९।०२।१२ गते भएको category A & K को लिखित परीक्षाको नतिजा ।
- २०७९ जेठ १३ (2022-05-27)

मिति २०७९।०२।११ गते भएको category A & K को लिखित परीक्षाको नतिजा ।
- २०७९ जेठ १३ (2022-05-27)

मिति २०७९।०२।१० गते भएको category A & K को लिखित परीक्षाको नतिजा ।
- २०७९ जेठ ११ (2022-05-25)

मिति २०७९।०२।०६ गते भएको category A & K को लिखित परीक्षाको नतिजा ।
- २०७९ जेठ ७ (2022-05-21)

मिति २०७९।०१।२७ गते भएको category A & K को लिखित परीक्षाको नतिजा ।
- २०७९ जेठ ३ (2022-05-17)

मिति २०७९।१।२६ गते भएको category A & K को लिखित परीक्षाको नतिजा ।
- २०७९ जेठ ३ (2022-05-17)

मिति २०७९।१।२३ गते भएको category A & K को लिखित परीक्षाको नतिजा ।
- २०७९ बैशाख २५ (2022-05-08)

मिति २०७९।०१।२३ गते भएको category B को लिखित परीक्षाको नतिजा ।
- २०७९ बैशाख २३ (2022-05-06)

मिति २०७९।०१।२२ गते भएको category A & K को लिखित परीक्षाको नतिजा ।
- २०७९ बैशाख २३ (2022-05-06)

मिति २०७९।०१।२१ गते भएको category A & K को लिखित परीक्षाको नतिजा ।
- २०७९ बैशाख २३ (2022-05-06)

मिति २०७९/०१/१६ गते संचालित बर्ग A (मोटरसाइकल, स्कुटर, मोपेड) र बर्ग B (जिप, कार, डेलिभरी भ्यान) को लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना
- २०७९ बैशाख १९ (2022-05-02)