मिति २०८०।०४।१२ भएको बर्ग B-Car/Jeep/Van को लिखित परीक्षाको नतिजा।
- २०८० साउन १२ (2023-07-28)

मिति २०८०।०४।०७ गतेदेखि मिति २०८०।०४।११ गतेसम्म भएको बर्ग A-Motorcycle र K- Scooter को लिखित परीक्षाको नतिजा।
- २०८० साउन १२ (2023-07-28)

मिति २०८०।०४।०५ भएको बर्ग B-Car/Jeep/Van को लिखित परीक्षाको नतिजा।
- २०८० साउन ५ (2023-07-21)

मिति २०८०।०४।०१ गतेदेखि मिति २०८०।०४।०४ गतेसम्म भएको बर्ग A-Motorcycle र K- Scooter को लिखित परीक्षाको नतिजा।
- २०८० साउन ४ (2023-07-20)

मिति २०८०।०३।२९ भएको बर्ग B-Car/Jeep/Van को लिखित परीक्षाको नतिजा।
- २०८० असार २९ (2023-07-14)

मिति २०८०।०३।२५ गतेदेखि मिति २०८०।०३।२८ गतेसम्म भएको बर्ग A-Motorcycle र K- Scooter को लिखित परीक्षाको नतिजा।
- २०८० असार २८ (2023-07-13)

मिति २०८०।०३।१८ गतेदेखि मिति २०८०।०३।२२ गतेसम्म भएको बर्ग A-Motorcycle, K- Scooter र B- Car/Jeep/Van को लिखित परीक्षाको नतिजा।
- २०८० असार २२ (2023-07-07)

मिति २०८०।०३।११ गतेदेखि मिति २०८०।०३।१५ गतेसम्म भएको बर्ग A-Motorcycle, K- Scooter र B- Car/Jeep/Van को लिखित परीक्षाको नतिजा
- २०८० असार १५ (2023-06-30)

मिति २०८०।०३।०८ गते शुक्रबार भएको बर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van को लिखित परीक्षाको नतिजा।
- २०८० असार ८ (2023-06-23)

मिति २०८०।०३।०४ गते देखि मिति २०८०।०३।०७ गतेसम्म भएको बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter को लिखित परीक्षाको नतिजा।
- २०८० असार ८ (2023-06-23)

मिति २०८०।०३।०१ गते शुक्रबार भएको बर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van को लिखित परीक्षाको नतिजा।
- २०८० जेठ ३३ (2023-06-16)

मिति २०८०।०२।२९ गते देखि मिति २०८०।०२।३२ गतेसम्म भएको बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter को लिखित परीक्षाको नतिजा।
- २०८० जेठ ३३ (2023-06-16)

मिति २०८०।०२।२६ गते शुक्रबार भएको बर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van को लिखित परीक्षाको नतिजा।
- २०८० जेठ २८ (2023-06-11)

मिति २०८०।०२।२२ गते देखि मिति २०८०।०२।२४ गतेसम्म भएको बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter को लिखित परीक्षाको नतिजा यसैसाथ प्रकाशित गरिएको छ।
- २०८० जेठ २६ (2023-06-09)

मिति २०८०।०२।१९ गते शुक्रबार भएको बर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van को लिखित परीक्षाको नतिजा।
- २०८० जेठ १९ (2023-06-02)