मिति २०७८।५।२५ गतेको बर्ग A-Motorcycle को लिखित परिक्षामा उत्तीर्ण मिति २०७८।६।१२ गते मंगलबार हुने ट्रायल परिक्षाका परिक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ भदौ ३० (2021-09-15)

मिति २०७८।५।२५ गतेको बर्ग B-Car, Jeep को लिखित परिक्षामा उत्तीर्ण मिति २०७८।६।५ गते मंगलबार हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ भदौ ३० (2021-09-15)

मिति २०७८।५।२५ गतेको बर्ग K-Scooter को लिखित परिक्षामा उत्तीर्ण परिक्षार्थीहरुको नामावली ट्रायल मिति २०७८।६।४ गते
- २०७८ भदौ ३० (2021-09-15)

मिति २०७८।५।२५ गतेको बर्ग K-Scooter को लिखित परिक्षामा उत्तीर्ण परिक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ भदौ ३० (2021-09-15)

मिति २०७८।६।११ गते हुने वर्ग A-Motorcycle को प्रयोगात्मक परिक्षामा सहभागी हुने रिट्रायलका परिक्षार्थीहरुको नामावली (मिति २०७८।१।१० गतेसम्म राजश्व बुझाएका रिट्रायलका)
- २०७८ भदौ २९ (2021-09-14)

मिति २०७८।६।१० गते हुने वर्ग A-Motorcycle को प्रयोगात्मक परिक्षामा सहभागी हुने रिट्रायल समेतका परिक्षार्थीहरुको नामावली (मिति २०७८।१।९ गतेको लिखित परिक्षामा उत्तीर्ण तथा वर्ग थपमा मिति २०७८।१।१४ गतेसम्म राजश्व बुझाएका रिट्रायल समेत)
- २०७८ भदौ २९ (2021-09-14)

मिति २०७८।६।१० गते हुने वर्ग A-Motorcycle को प्रयोगात्मक परिक्षामा सहभागी हुने रिट्रायल समेतका परिक्षार्थीहरुको नामावली (मिति २०७८।१।९ गतेको लिखित परिक्षामा उत्तीर्ण तथा वर्ग थपमा मिति २०७८।१।१४ गतेसम्म राजश्व बुझाएका रिट्रायल समेत)
- २०७८ भदौ २९ (2021-09-14)

मिति २०७८।६।८ गते हुने वर्ग A-Motorcycle को प्रयोगात्मक परिक्षामा सहभागी हुने रिट्रायल समेतका परिक्षार्थीहरुको नामावली (मिति २०७८।१।९ गतेको लिखित परिक्षामा उत्तीर्ण तथा वर्ग थपमा मिति २०७८।१।१४ गतेसम्म राजश्व बुझाएका रिट्रायल समेत)
- २०७८ भदौ २९ (2021-09-14)

मिति २०७८।६।८ गते हुने वर्ग A-Motorcycle, Scooter, Moped को प्रयोगात्मक परिक्षामा सहभागी हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली (मिति २०७८।१।९ गतेको लिखित परिक्षामा उत्तीर्ण तथा वर्ग थपमा मिति २०७८।१।१४ गतेसम्म राजश्व बुझाएका समेत)
- २०७८ भदौ २१ (2021-09-06)

मिति २०७८।६।७ गते हुने वर्ग A-Motorcycle, Scooter, Moped को प्रयोगात्मक परिक्षामा सहभागी हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली (मिति २०७८।१।९ गतेको लिखित परिक्षामा उत्तीर्ण तथा वर्ग थपमा मिति २०७८।१।१४ गतेसम्म राजश्व बुझाएका समेत)
- २०७८ भदौ २१ (2021-09-06)

मिति २०७८।६।६ गते हुने वर्ग A-Motorcycle, Scooter, Moped को प्रयोगात्मक परिक्षामा सहभागी हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली (मिति २०७८।१।९ गतेको लिखित परिक्षामा उत्तीर्ण तथा वर्ग थपमा मिति २०७८।१।१४ गतेसम्म राजश्व बुझाएका समेत)
- २०७८ भदौ २१ (2021-09-06)

मिति २०७८।६।५ गते हुने वर्ग A-Motorcycle, Scooter, Moped को प्रयोगात्मक परिक्षामा सहभागी हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली (मिति २०७८।१।९ गतेको लिखित परिक्षामा उत्तीर्ण तथा वर्ग थपमा मिति २०७८।१।१४ गतेसम्म राजश्व बुझाएका समेत)
- २०७८ भदौ २१ (2021-09-06)

मिति २०७८।६।४ गते हुने वर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van को प्रयोगात्मक परिक्षामा सहभागी हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली (मिति २०७८।१।९ गतेको लिखित परिक्षामा उत्तीर्ण तथा वर्ग थपमा मिति २०७८।१।१४ गतेसम्म राजश्व बुझाएका समेत)
- २०७८ भदौ २१ (2021-09-06)

मिति २०७८।६।३ गते हुने वर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van को प्रयोगात्मक परिक्षामा सहभागी हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली (मिति २०७८।१।९ गतेको लिखित परिक्षामा उत्तीर्ण तथा वर्ग थपमा मिति २०७८।१।१४ गतेसम्म राजश्व बुझाएका समेत)
- २०७८ भदौ २१ (2021-09-06)

मिति २०७८।६।१ गते हुने वर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van को प्रयोगात्मक परिक्षामा सहभागी हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली (मिति २०७८।१।९ गतेको लिखित परिक्षामा उत्तीर्ण तथा वर्ग थपमा मिति २०७८।१।१४ गतेसम्म राजश्व बुझाएका समेत)
- २०७८ भदौ २१ (2021-09-06)