मिति २०७९।०७।२१ गते भएको बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter को लिखित परीक्षाको नतिजा ।
- २०७९ कार्तिक २५ (2022-11-11)

मिति २०७९।०७।१८ गते भएको वर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van को लिखित परीक्षाको नतिजा ।
- २०७९ कार्तिक १८ (2022-11-04)

मिति २०७९।०७।१७ गते भएको बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter को लिखित परीक्षाको नतिजा ।
- २०७९ कार्तिक १८ (2022-11-04)

मिति २०७९।०७।०४ गते भएको वर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van को लिखित परीक्षाको नतिजा ।
- २०७९ कार्तिक ४ (2022-10-21)

मिति २०७९।०७।०३ गते भएको बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter को लिखित परीक्षाको नतिजा ।
- २०७९ कार्तिक ४ (2022-10-21)

मिति २०७९।०७।०२ गते भएको बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter को लिखित परीक्षाको नतिजा ।
- २०७९ कार्तिक ४ (2022-10-21)

मिति २०७९।०६।३१ गते भएको बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter को लिखित परीक्षाको नतिजा ।
- २०७९ कार्तिक ४ (2022-10-21)

मिति २०७९।०६।३० गते आइतबार प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग K- Scooter का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ असोज २८ (2022-10-14)

मिति २०७९।०६।२७ गते भएको बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter को लिखित परीक्षाको नतिजा ।
- २०७९ असोज २८ (2022-10-14)

मिति २०७९।०६।२६ गते भएको बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter को लिखित परीक्षाको नतिजा ।
- २०७९ असोज २८ (2022-10-14)

मिति २०७९।०६।२५ गते भएको बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter को लिखित परीक्षाको नतिजा ।
- २०७९ असोज २८ (2022-10-14)

मिति २०७९।०६।२८ गते भएको वर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van को लिखित परीक्षाको नतिजा ।
- २०७९ असोज २८ (2022-10-14)

मिति २०७९।०६।१४ गते भएको वर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van को लिखित परीक्षाको नतिजा ।
- २०७९ असोज १४ (2022-09-30)

मिति २०७९।०६।१३ गते भएको बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter को लिखित परीक्षाको नतिजा ।
- २०७९ असोज १३ (2022-09-29)

मिति २०७९।०६।१२ गते भएको बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter को लिखित परीक्षाको नतिजा ।
- २०७९ असोज १३ (2022-09-29)